Pokretni aparati

Pokretni aparati

Pokretni aparati

Pokretni ortodontski aparati se često koriste za određena pomeranja zuba tokom mlečne, mešovite ili stalne denticije. Mogu se koristiti i u gornjoj i u donjoj vilici i obično sadrže razne tipove opruga i elastičnih elemenata za pomeranje zuba.

Detaljnije…

„M“-Blok aparat

„M”-Blok aparat je pokretni funkcionalni aparat koji se koristi kod pacijenata sa nerazvijenom donjom vilicom koja je u prostoru postavljena unazad u odnosu na gornju vilicu. Spada u grupu funkcionalnih aparata jer za korekciju nepravilnog zagrižaja koristi isključivo silu koja nastaje aktivacijom mišića za žvakanje.

Detaljnije…

Delerova maska

Delerova maska je ortodontski aparat koji se može koristiti već od 6.godine kod pacijenata sa nerazvijenom gornjom vilicom i koja je postavljena unazad u odnosu na donju vilicu. Ovi pacijenti imaju obrnut preklop sekutića (gornji sekutići u zagrižaju su postavljeni iza donjih).

Detaljnije…

Twin Block

Twin block aparat je pokretni ortodontski aparat koji se koristi za korekciju distalnog zagrižaja (donja vilica pomerena unazad u odnosu na gornju), dubokog zagrižaja i ispravljanje položaja pojedinačnih zuba.

Detaljnije…

Frenklov aparat

Regulator funkcije po Frenklu je pokretni ortodontski aparat koji se koristi kod pacijenata koji su u periodu rasta i koji istovremeno utiče na razvoj mičića, vilica i zuba. Aparat deluje tako što prekida nepravilne funkcije i olakšava uspostavljnje harmoničnih funkcionalnih obrazaca.

Detaljnije…